Loading...

قانون گذاران کشور آلمان به تازه گي قانوني تصويب کرده اند که به کمپاني خودرو سازان اجازه مي دهند که اتومبيل هاي خود را با نشان در خيابان ها آزمايش کنند.البته اين شرايط منوط به رعايت بعضي نکات است و تا زماني که اين شرايط رعايت شود مي توانند اين آزمايش را انجام دهند...

Loading...