Loading...

 بالشت هوشمند؟!؟!؟!

 

  

 

 

blesh 

این بالشت به گونه ای طراحی شده است که صبح ها نوری را در مقابل چشمانتان روشن میکند تا در اثر انعکاس ان بیدار شوید.

 

روشنایی این نور به تدریج زیاد میشود و تا 40 دقیقه ادامه دارد.

Loading...